Info om bål og åben ild på vores parceller.

Print Friendly, PDF & Email

Da der tilsyneladende hersker stor forvirring om hvordan man skal forholde sig i forhold til bålsteder og åben ild på vores parceller kommer her lidt information med de regler som  ifølge Kalundborg kommune også er gældende for Kaldred ferieby.

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald i byzone og sommerhusområder.

Det vil sige, at muligheden for afbrænding af haveaffald i perioden 1. december til 1. marts ikke gælder for byzone og sommerhusområder.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige vilkår for afbrænding af bål. De vilkår kan du se i Kalundborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Regulativ for husholdningsaffald af 16-09-2020

Uddrag fra bekendtgørelsens §23.3 :

Vilkår for afbrænding af rent, tørt træ på hygge- og lejrbål:
Der må kun afbrændes rent tørt træ og højst 0,2 m3 på særligt indrettede bålpladser til hygge og lejrbål, og det må kun foretages såfremt dette kan ske under overholdelse af bestemmelserne i dette regulativ.

Klargøringen af hygge- og lejrbål må først ske på dagen, hvor det skal anvendes.
Afbrændingen skal foregå således, at den ikke medfører fare for ildens spredning.
Afbrændingen må ikke medføre væsentlige ulemper for omgivelserne, herunder vej og lufttrafik.
Der må ikke afbrændes stød og andre større stykker træ, der ikke kan afbrændes af én gang.
Afbrænding skal ske under konstant tilsyn af en voksen person.
Tilsynspligten vedvarer indtil ild og gløder er fuldstændig slukket.

Ved afbrænding af højst 0,2 m3 skal følgende mindste afstande overholdes:
10 meter fra alle bygninger med hårdt tag (tegl, plader og lignende),
30 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
30 meter fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign. samt oplag af brandfarlige væsker, Fgas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer,
30 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.
I vindretningen fordobles afstandene.

Mvh
Bestyrelsen